Obsah

Materská škola Kaplna

 

MŠ

MATERSKÁ  ŠKOLA  KAPLNA 174  

okr. Senec, 900 84

"Cesta za dobrou materskou školou je náročná, kľukatá, plná prekážok. Vyžaduje si prajné prostredie z každej stránky a od všetkých. Je to proces nikdy nekončiaci, ale veľmi prospešný budúcej úspešnosti dieťaťa v jeho ďalšom vzdelávaní a živote."

Materská škola Kaplna je 2 - triedna. Podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Zabezpečuje výchovu a  vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu „Šťastné deti, spokojní rodičia“, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. MŠ poskytuje  celodennú  starostlivosť  vo  výchovno – vzdelávacom  procese     deťom spravidla   od  3 – 6 rokov a  deťom s odloženou povinnou  školskou  dochádzkou. Na  písomnú  žiadosť  rodiča  poskytuje  deťom   aj   možnosť   poldenného   pobytu  v materskej škole.

 Materská  škola  je  umiestnená  v  poschodovej účelovej  budove. Prízemie školy tvorí  vstupná hala, šatňa, umyvárňa, chodba, jedáleň, kuchyňa s príslušnými priestormi a  miestnosť  s príslušenstvom  pre  prevádzkových  zamestnancov. Na  poschodí  sú  umiestnené  dve  triedy  so  spálňami, umyvárňami, skladové  priestory pre didaktické pomôcky, zborovňa  a  riaditeľňa. Poschodie  s prízemím  spája vnútorné schodište. V suteréne sa nachádza kotolňa, sklad CO, skladové miestnosti s  príslušenstvom. Pri materskej škole je veľká školská záhrada so zeleňou, nové školské ihrisko s preliezkami a domčekom,  kryté pieskovisko, 2 altánky s oddychovými  kútikmi (lavičky so stolíkom), 2 strunové hojdačky, kresliace tabule a preliezky  pre  hravú  a  zábavnú  činnosť  detí.

 

                 Personálne obsadenie materskej školy 

 

                   Riaditeľka MŠ:           PaedDr. Adriána Krajčovičová   0910 591 561  

                                                                                                              033 6455129   

 1. trieda „mravčekovia“  (  3- 4 ročné deti ):  Oravcová  Katarína 
                                                                             Koszeklová Gabriela

 2. trieda „rybky“  ( 4 - 6 ročné deti ) :   Holeková  Mária

                                                                   PaedDr. Adriána Krajčovičová

Školníčka:                    Koszegiová Adriana


Vedúca ŠJ:                   Izakovičová Eva


Hlavná kuchárka:         Golejová Anna

 

 

V našej výchovno-vzdelávacej činnosti  sa  zameriavame  na  plnenie úloh a   cieľov   ŠVP pre predprimárne vzdelávanie a  ŠkVP ,, Šťastné deti a spokojní rodičia"

 • ciele tvorivo-humanistickej školy – predprimárne vzdelávanie
 •  preferovanie individuálneho prístupu k Vašim deťom
 •  výchova k zdravému životnému štýlu
 •  priateľský vzťah k dieťaťu, snaha chápať ho a chrániť
 •  intenzívna  príprava detí do 1. ročníka  ZŠ
 •  spolupráca s Pedagogicko-psychologickou poradňou v Senci
 •  spolupráca s Logopedickou poradňou v Senci a v Modre
 •  možnosť poldennej dochádzky do MŠ
 •  každý deň prežitý v radostnej atmosfére v rozprávkovom prostredí MŠ
 •  MŠ, kde nie je núdza o úsmev, lásku a pohladenie Vašich detí

Naša materská škola ponúka rôzne aktivity: - tradičné a netradičné

 • krúžkovú činnosť – výtvarný krúžok „Myslieť rukami“, dramatický krúžok „Hráme sa slovom a  pohybom“, hudobno-pohybový krúžok  „Tanec v srdci“,  environmentálny krúžok  „Malí skúmatelia“ a krúžok AJ
 • výlety do prírody, návšteva divadla, koncertov, kúzelníka, knižnice
 • návšteva príslušníkov polície a hasičov
 • športové a kultúrne akcie ( MDD, Karneval, Deň matiek, Deň otcov, Tvorivé dielne, Úcta k starším, Posedenie pod jedličkou, Indiánsky deň – hľadanie pokladu, Letná a Zimná olympiáda, Škôlkarsky ples rodičov, Zdravý týždeň v MŠ, Týždeň radosti, Rozlúčka s predškolákmi, .....)
 • spolupráca s rodičmi - spoločné školské a mimoškolské akcie
 • spolupráca so ZŠ s MŠ v Báhoni, v Igrame, s ObÚ, ZO Jednoty dôchodcov  a  ZO Slovenského zväzu záhradkárov v Kaplne, aj v  Bratislave, s LPR, so SČK, s MPC v Bratislave, so SPV v Bernolákove ...

Svojím zameraním a aktivitami sa snažíme plniť ciele vyplývajúce z projektov ,,Škola podporujúca zdravie“, „Adamko hravo, zdravo“, „LPR“, „Bezpečnosť predškoláka - Bezpečko“, „Evička nám ochorela“, „Zdravý úsmev“, „Vetíčko pre Vaše zlatíčko“, „Kaplnčanom sa byť oplatí“ a „Tvorivé dielne“.

 

 

                     Náš dlhoročný cieľ :       ,,Šťastné deti a spokojní rodičia ! "